Bệnh viện Xanhpon

Tên dự án

Bệnh viện Xanhpn

Địa chỉ

12 Chu Văn An, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục

Giải pháp lọc khí tổng và cấp khí tươi cho bệnh viện

DỰ ÁN LIÊN QUAN